Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Castle

Castle

Hra od Serge Lageta a Bruna Faiduttiho, pro 2 až 5 hráčů od 14 let.

Castle

Hra obsahuje:

 • 56 kartiček postav
 • 4 části hradní zdi
 • 115 žetonů v 5ti různých barvách
 • 1 pravidla hry

Pravidla hry

Cíl hry

Každý hráč se snaží co nejdříve umístit všechny své kartičky postav na hrací desku. Většina těchto kartiček má speciální efekt. Po jejich umístění se projeví tak, že se jedna nebo více karet musí vrátit zpět do rukou jiných hráčů. Vítězem hry je ten, kdo se nejdříve zbaví svých karet.

Čím více hráčů se účastní hry, tím více prostoru v ní bude pro náhodu a bude o to kratší. Avšak ve dvou hráčích je tato hra velmi taktická a může trvat déle než hodinu. V pěti hráčích je hra jednodušší a zřídka kdy trvá více než půl hodiny.

Hrací deska

Hrací deska představuje opevněný hrad a jeho bezprostřední okolí. Skládá se ze čtyř částí a prostoru, který obklopují.

Při sestavování desky umístěte tyto čtyři části zdi do středu hracího prostoru, tak jak je naznačeno na obrázku.

Takto sestavený hrad tvoří čtyři různé prostory, do kterých budou hráči umisťovat své kartičky: - prostor za zdmi - vně hradu (Outside the walls), hradní dvůr (Courtyard), hradby (Rampart) a věže (Tower). S výjimkou prostoru za zdmi je herní deska rozdělená na políčka, na která se pokládají karty.

16 políček v hradním dvoře není natištěno, ale jsou lehce viditelná. Pokud karta neuvádí jinak, může být na jedno políčko položena jen jedna karta. Pro záměr hry se slovo „hrad" vztahuje ke hradnímu dvoru, hradbám a věžím. Slovem „sousední" se v textu některých karet rozumí jakékoliv karty v hradě, které sousedí kolmo nebo diagonálně, dokonce i když jsou v různých zónách. Každé rohové políčko hradního dvora tedy sousedí s 1 věží, 4 hradbami a 3 políčky hradního dvora.

Prostor za zdmi (mimo hrad) není rozdělen na žádná políčka. Karty, které se musí umístit do tohoto prostoru, mohou být položeny kamkoliv do blízkosti hradu (kromě obléhacích prostředků, které se pokládají vedle Hradby, viz detaily níže). Karty, které zůstaly v prostoru za zdmi (mimo hrad), nesousedí s žádnými jinými kartami.

Rozdávání karet

Na začátku hry dostane každý hráč dvě sady karet, obrázky dolů, podle níže uvedené tabulky. Jednu sadu drží hráč v ruce a druhá leží před ním v kupce. Zbývající karty se otočí obrázky vzhůru a položí se poblíž hrací desky tak, aby na ně všichni hráči viděli. Tyto karty jsou nazvány výměna.

Každý hráč si také vezme všechny žetony jedné barvy.

Pokud hrají 2 hráči, použijí černé a béžové žetony. 3 hráči použijí navíc červené žetony, 4 hráči přidají žetony zelené a 5 hráčů ještě fialové.

Počet karet

počet hráčů v rukou hráče v hráčově kupce na výměnu
2 9 13 10
3 7 8 11
4 5 6 12
5 5 4 11

Když hrají 2 hráči, před rozdáním se odstraní ze hry karty vesnický blázen (village idiot) a šašek (fool).

Průběh hry:

Hráči hrají ve směru hodinových ručiček, začíná ten vlevo od rozdavače karet. V každém kole musí každý hráč provést dva ze tří následujících úkonů. Hráč si může vybrat, a pokud si přeje, může provést jeden úkon dvakrát:

 • Táhni jednu kartu ze své kupky.
 • Proměň jednu kartu v ruce za kartu z výměny a polož ji na její místo.
 • Hraj jednou kartou z ruky.

Konec hry

Vyhrává ten, kdo nemá žádné karty, ani v ruce, ani v kupce, a poté co uplatnil efekty poslední zahrané karty.

(Ten kdo zahraje kartu vojáka, která mu vrací do ruky vlastní kartu obléhacího prostředku, se vítězem nestává). Jen zřídka se stává, že dojde k zablokování volného místa (pro karty nejsou volná políčka).

V tomto případě vítězí hráč s menším počtem karet v ruce.

Hraní karet

Pokaždé, když hráč odehraje kartu, musí na ni umístit žeton své barvy. Každá karta, musí být zahrána, tak, jak je na ní vyznačeno.

 • červené karty se pokládají do hradního dvoru,
 • zelené do prostoru za zdmi,
 • oranžové se umisťují na hradby,
 • modré na věže,
 • fialové kamkoliv.

Na každý prostor je více karet než volných políček. Některé karty mají navíc další požadavky, které musí být splněny („Musí se položit vedle krále", atd.). Pokud se pro kartu nenajde patřičné místo, - nemůže být odehrána.

Efekty karet (jako např. přemístění sousedních karet), které nelze umožnit (nejsou tam žádné sousední karty), nebrání kartě v jejím zahrání, efekty jsou prostě ignorovány.

Vracení karet

Karta se vrací do ruky toho hráče, jehož žeton na ní spočívá. Pokud na kartě není z nějakého důvodu žádný žeton (například byl odstraněn nebo neumístěn kvůli požadavkům z karty), vrací se karta do výměny.

Karta, jež má být vrácena, nemusí patřit protivníkovi, hráči mohou vracet svoje vlastní karty, jestliže chtějí.

Pohyb karet:

Kartu lze posunout pouze na volné políčko v tom samém prostoru (kromě toho, když je přemístěna vílou).

To znamená, že karta začínající na hradbách se musí přemístit na jiné políčko na hradbách.

Avšak jakákoliv jiná omezení v umístění (např. „sousedíc s Králem") natištěná na kartě nemusí být provedena.

Kromě rytířů, kteří se vždy pokládají navrch jiné karty, může políčko okupovat jen jedna karta.

Většina karet má v moci vykonávat různé efekty. Pokud není možné efekty vykonat, nezabraňuje to kartě v tom, aby byla zahrána.

Lze-li však efekty z karet vykonat - musí být provedeny, i když je to pro hráče, který zrovna hraje, nepříjemné. S výjimkou ochraňujících efektů a karty vyslance se efekty uskutečňují pouze v momentě, kdy je s kartou hráno. Pravidla o umístění a efektech nemají trvalou platnost. Jestliže je karta přemístěna, neuplatňují se už znovu její efekty na novém políčku.

Jediná výjimka: jestliže je voják přemístěn hlídkou na poslední volné pole na hradbě, obléhací prostředek čelící této hradbě je vrácen zpět.

Příklad: Garde dáma musí být umístěna do hradního dvora do sousedství královny nebo princezny. Nelze to však provést za předpokladu, kdy ani královna ani princezna nejsou ve hře, nebo když jsou všechna sousedící políčka královny nebo princezny obsazena.

Hráč hrající Garde dámu vrací mužskou postavu ze sousedního políčka. Hráč, jenž je vlastníkem žetonu vracené karty, si bere kartu zpět do ruky. Jestliže v sousedství garde dámy není žádná mužská postava, nemůže být efekt vykonán, ale karta smí být zahrána (efekt karty je ignorován).

Rytíři

Rytíři jsou jediné karty, které smějí být položeny navrch jiné karty. Při hře rytířem jej umístěte trochu šikmo, aby všichni dobře viděli na název karty vespod. Žeton na rytíři a žeton na spodní kartě nemusí mít stejnou barvu. Rytířem můžete překrýt jiného rytíře, ale nesmíte jej položit na zatím prázdné políčko. Poznámka: Pravidla o umístění a efekty se uplatňují pouze na „skutečného" rytíře, ne na černého rytíře.

Ochrana

Některé karty (rytíři, kněz, kapitán) mají efekt ochraňovat jiné karty. Velvyslanec je také automaticky chráněný. Chráněná karta není v přítomnosti ochranné karty vrácena, posunuta či zavražděna. Avšak žeton chráněné karty lze odstranit nebo vyměnit. Proto v případě, že chceme vrátit, nebo posunout kartu chráněnou rytířem, musíme nejdříve vrátit, nebo posunout tohoto rytíře.

Vojáci a obléhací prostředky:

Obléhací prostředky se pokládají za zdi hradu. Avšak na rozdíl od jiných karet za zdmi, musí být umístěny tak, aby jasně čelily jedné ze čtyř hradeb. Proti jedné hradbě smí být položena pouze jedna karta obléhacího prostředku.

Když je na hradbu umístěn čtvrtý a poslední voják, obléhací prostředek čelící této hradbě je vrácen zpět.

Proti hradbě, kde jsou už čtyři vojáci, smí být položena karta obléhacího přístroje.

Je-li k hradbám umístěn čtvrtý obléhací přístroj, jsou všichni vojáci ze všech hradeb posláni zpět.

I když jsou kolem hradeb 4 obléhací přístroje, je možno položit kartu vojáka na hradby.

Jestliže jsou někteří z vojáků chráněni svým kapitánem, zůstávají na místě.

Kapitán však nechrání sebe sama a je vrácen zpět.

Překlady karet hry CASTLE:

ALCHEMIST (alchymista) - smí být hrán na věž. Alchymista způsobí, že si hned musíš vyměnit dvě karty z ruky za dvě karty z výměny.

AMBASSADOR (vyslanec) - smí být hrán pouze na hradní dvůr, na poslední volné místo. Ambassador je vždy automaticky chráněn proti posunu, vrácení zpět atd.

ARCHER (lukostřelec) - smí být hrán na věž. Vrátí do ruky 1 kartu položenou mimo hrad.

ASSASIN (vrah) - smí být hrán na hradní dvůr. Způsobuje trvalé odstranění 1 sousední karty ze hry. Tato karta je položena zpět do krabičky. Král ani chráněné karty nesmí být zavražděny.

BARBARIAN (barbar) - smí být hrán mimo hrad. Vrátí zpět do ruky kartu z hradeb nebo z věže.

BLACK KNIGHT (černý rytíř) - smí být hrán na hradní dvůr. Způsobí, zeje vrácen do ruky rytíř ze sousedního pole (hranou i rohem).

CAPTAIN (kapitán) - smí být hrán na hradby. Kapitán je brán jako voják (poslední 4. voják položený na hradby vrací zpět obléhací stroj). Kapitán zároveň chrání všechny vojáky na hradbách (na části na které sám je).

CONSPIRATOR (intrikán) - smí být hrán na hradní dvůr. Způsobí ihned prohozem dvou žetonů na kartách. Tyto karty s ním nemusí sousedit.

COURTESAN (dvorní dáma) - smí být hrána na hradní dvůr. Můžeš si vybrat jednu hbovomou kartu z ruky a vyměnit ji za náhodnou kartu z ruky jiného hráče.

COURTIER (dvořan) - smí být hrán na hradní dvůr. Pošle jednu sousedící kartu zpět do ruky.

DRAGON (drak) - smí být hrán vně hradu. Pošle zpět 1 kartu z vně hradu a 1 kartu z hradeb nebo věže.

ENCHANTER (mág) - smí být hrán vně hradu. Pošle zpět naposledy (před touto) hranou kartu.

FAIRY (víla) - smí být hrána vně hradu. Posune jednu libovolnou kartu z hradu, ven mimo hrad.

FOOL (šašek) - smí být hrán na hradní dvůr. Všichni hráči vyberou jednu kartu z ruky a dají jí svému levému sousedovi.

GHOST (duch) - smí být hrán pouze na věž, kde už nějaká karta je. Tuto kartu pošle zpět.

HERALD (herold) - smí být hrán mimo hrad. Je-li vyložen herald, musí hráč, který má krále v ruce, tuto kartu krále v příštím kole vyložit.

KING (král) - smí být hrán na hradní dvůr. Král může poslat zpět jakoukoliv 1 kartu. Je-li vyložena milenka (mistress), musí její vlastník poslat také libovolnou kartu zpátky do ruky.

KING COUNSELOR (rádce) - smí být hrán na hradní dvůr, tak aby sousedil s králem. Je-li zahrán, umístí navíc jednu kartu z výměny na hrací plochu, aniž by na ní dal nějaký žeton. Pak normálně hráč, který rádce zahrál, zahraje i efekt z této nové karty.

KNIGHT (rytíř) - smí být zahrán pouze na některou jinou kartu. Rytíř chrání kartu pod ním, takže nemůže být posunuta, poslána zpět či zavražděna.

LADY IN WAITING (garde dáma) - smí být hrána na hradní dvůr tak, aby sousedila s královnou nebo princeznou. Pošle zpět jedenu kartu mužského charakteru, která s ní sousedí a je vyložena na hradním dvoře.

LOOKOUT (hlídka) - smí být hrána na věž. Pohne kartou vojáka.

MAGICIAN (kouzelník) - smí být zahrán na věž. Pošle jakoukoliv kartu vyloženou ve hře do karet výměny.

MERCHANT (obchodník) - smí být hrán na hradní dvůr. Umožní hráči, který ho vyložil, aby provedl v tomto kole tři akce (místo dvou). Musí za to ale dát své tři žetony na nějaké vyložené karty, místo žetonů jiných hráčů, které na nich ležely.

MINSTREL (hudebník) - smí být hrán na hradní dvůr. Může pozměnit položení jakýchkoliv s ním sousedících karet (pouze na hradním dvoře).

MISTRESS (milenka) - smí být hrána na hradní dvůr, ale pouze tehdy, není li už vyložena královna. Milenka posune krále a jednoho rytíře.

PRIEST (kněz) - smí být hrán na hradní dvůr. Chrání všechny karty s ním sousedící, které na sobě mají žeton stejné barvy jako on.

PRINCE (princ) - smí být hrán na hradní dvůr. Není li zatím vyložen král, smí být karty, jenž se smí vykládat pouze ke králi vykládány k (sousedíc s) princi. Jeli vyložen král toto pravidlo neplatí.

PRINCE CHARMING (svádějící princ) - smí být hrán pouze na hradní dvůr tak, aby sousedil s princeznou. Pohne třemi kartami ženského charakteru.

PRINCESS - (princezna) - smí být hrána na hradní dvůr. Posune kartu rytíře.

QUEEN (královna) - smí být hrána na hradní dvůr. Je-li ve hře král, musí být položena tak, aby s ním sousedila. Není-li vyložen král, může být položena kamkoliv. Pošle libovolnou kartu ze dvora zpět.

SIEGE ENGINE (obléhací stroj) - smí být hrán mimo hrad, vždy pouze jeden proti jedněm hradbám. Je-li umístěn 4 obléhací stroj kolem hradu, jsou poslány zpět všechny karty vojáků z hradeb.

SOLDIER (voják) - smí být hrán na hradby. Umístěním posledního vojáka na některých hradbách, je odstraněna karta obléhacího prostředku, která je umístěna proti těmto hradbám.

SPY (špión) - smí být hrán na hradní dvůr. Může libovolně přeházet žetony na, s ním sousedících kartách.

THIEF (zloděj) - smí být hrán na hradní dvůr. Odstraní žeton z jedné ze sousedních karet.

TRAITOR (zrádce) - smí být hrán na hradby. Je to normální voják, takže je-li položen na poslední místo na hradbách - obléhací stroj jde zpět. Navíc vrací zpět jednu sousedící kartu ležící na hradním dvoře.

VILLAGE IDIOT (vesnický blázen) - smí být hrán na hradní dvůr. Hráči současně vyberou kartu z ruky a podají ji pravému sousedovi.

WITCH (čarodějka) - smí být hrána na věž. Pošle jednu kartu z výměny do ruky libovolného hráče.