Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Cesty korzárů

Cesty korzárů

Cesty korzárů Hrací plán hry Cesty korzárů - deluxe verze

(jpg, 5 MB, 300 DPI, 55 x 55 cm, autor: Viktor Čech)

Modely lodí k deluxe verzi hry Cesty korzárů

(zip, 1 MB, 300 DPI, A4, autor: Viktor Čech)

Původní hrací plán hry Cesty korzárů

(jpg, 3 MB, 200 DPI, 70%, neretušovaný)

Hrací plán hry Cesty korzárů - retušovaný

(jpg, 7 MB, 300 DPI, 79%, retušovaný, autor: Viktor Čech)

Pravidla hry Cesty korzárů

Cesty korzárů
je společenská hra pro dva až čtyři hráče, jejichž cílem je přemístit jednu či více svých lodí na protilehlý roh. Zde obsadit kteroukoliv svojí lodí barevný bod úplné v rohu a na tomto bodě vydržet dva tahy. Hráč, kterému se toto jako prvnímu podaří, je vítěz. Hru hrají hráči loděmi z předseknutých tvarů.

Vážený zákazníku,
tak jako u všech her vyráběných v obálkovém provedeni (např. Maršál a špion nebo Fantom staré Prahy) je i u této hry zapotřebí vaši spoluúčasti při zkompletování, o to jak vlastní hry, tak i krabičky, do které se hra později uloží. Při sestavováni hry postupujte takto:

Z obálky podle kresby na návodu opatrně vytrhněte, lépe však vystřihněte vlastní tvar krabičky a krabičku sestavte. Dále vylomte předseknuté prvky, ze kterých sestavíte podle kresby v návodu trojúhelníkové maketky lodí. Tímto zhotovíte 4 různobarevné flotily, každou o počtu 15 lodí. (1 ks trojstěžníku, 2 ks dvojstěžníků, 3 ks jednostěžníků a 9 ks člunů). Body na víčkách jednotlivých lodí značí pocty stěžňů. Lodě bez stěžňů jsou čluny.

Zahájení hry a pravidla:
Na rozložený hrací plán, který představuje starou mapu moře s ostrovy, postavte v rozích na barevné body makety lodí stejné barvy. Libovolně takto umístíte 1 vlajkový trojstěžník, 2 dvojstěžníky, 3 jednostěžníky a rovněž čluny bez označení na víčku. Zmíněné označení je důležité, neboť označuje sílu lodi. Samozřejmé nejsilnější lodí ]e trojstěžník, to jest loď vlajková, jediná v každé flotile. Podle počtu stěžňů je dále v pořadí hodnoty dvojstěžník, jednostěžník až nejslabší ve flotile jsou čluny.

Hracím polem, to jest místem, kudy se maketky lodí pohybují, jsou všechny černé i barevné body na síti (mřížce), která je natištěná no kresbě mapy.

Uprostřed mapy je ostrov se šesti nevyplněnými body. Na tyto body je lodím vstup zakázán. (Výjimku tvoří lodě korzárů, o kterých se dočtete v návodu později).

Hru zahajuje vždy hráč s červenou flotilou. Hráči se střídají po jed­nom tahu. Následuje svým tahem hráč po levé straně Základním tahem se rozumí pootočení lodi o 90° (otočení lodi opačným směrem lze tudíž provést na dva tahy), nebo přemístění jedné lodě z bodu na bod.

Čluny tj. lodě bez označení na víčku a lodě s jedním stěžněm tj. s jedním bodem na víčku se přemísťují pouze z bodu na vedlejší bod. Lodě se dvěma body na víčku mohou svůj pohyb v přímém směru prodloužit na dva body a trojstěžník opět v přímém směru na tři body. Urychlení se týká pouze přímého směru a při otáčení zůstává tahem i u trojstěžníku pouze pootočení o 90°. Protože tah z bodu na bod je vždy prováděn pouze po spojovací čáře mezi body, nasměrujte již při základní sestavě lodičky špičkou vámi vybraným směrem. Směr špičky maketky určuje směr pohybu lodi. Loď se smí pohybovat pouze kupředu, žádná loď nesmí postupovat bokem ani couvat. Rovněž žádná loď nesmí dobrovolně opustit natištěnou mřížku s body.

Další pravidla a taktika hry:
K dosažení cíle je třeba se nejen bránit, ale i útočit, tj. vyřazovat lodě soupeřů.

 1. Na Jednom bodě smí stát pouze 1 loď. Nerozhoduje, zda vlastní či cizí.
 2. Vlastní lodě se v žádném případě nevyřazují.
 3. Soupeřovy lodě se vzájemně vyřazují těmito způsoby:
  1. Pokud při svém pohybu vpřed na soupeřem obsazený bod najedete svou lodí jakékoliv síly, tedy i člunem na bok jakékoliv soupeřovy lodě, tedy i trojstěžníku, je tato soupeřova loď zneškodněna (odstraněna z herního plánu).
  2. Pokud při svém pohybu vpřed najedete na příď soupeřovy slabší lodě, je tato zneškodněna (při čelním najetí je vždy zneškodněna slabší loď)
  3. Pokud k vám stojí soupeřovy lodě bokem, nebo jsou hodnotou slabší, můžete při svém prodlouženém pohybu vpřed odstranit ze hry jedním tahem i více soupeřových lodí.

Lodě stejné síly pokud slojí proti sobě přídí, nemohou na sebe vzájemně zaútočit. Doporučujeme, aby se soupeři této situaci vyhýbali, neboť stojí-li takto proti sobě příděmi dvě cizí lodě stejné hodnoty, vzájemně se blokují. Postoupit kupředu nemohou, couvat rovněž ne a při pokusu o odplutí se jeden z hráčů musí při otáčení své lodi k soupeři pootočit o 90°, tedy bokem. V této situaci je zranitelný a tudíž může být vyřazen ze hry.

Zezadu je každá loď nezranitelná, to znamená, že otočí-li se i obyčejný člun zády k soupeřovu trojstěžníku, je člun nezranitelný a tudíž blokuje v tomto směru soupeřův pohyb vpřed. Herní schéma je kolmá síť - mříž s barevnými či černými body. Paprskovité čáry vycházející z hvězdice na mapě jsou pouze neutrální kresbou a po těchto čarách se v žádném případě lodě nesmějí pohybovat.

Zpestření hry je účast korzárů:
Hru zahajují 2 až 4 flotily lodí. Každá flotila má jak jsme již uvedli, lodě určitých počtů a hodnot, avšak pouze jednu vlajkovou loď - trojstěžník. Pokud flotila ztratí v jakékoliv části hry tuto vlajkovou loď, stávají se všechny zbylé lodě takto postižené flotily, loděmi korzárů. Protože známe z vyprávění a četby, že tito piráti zásadně nerespektovali žádné zásady, přestávají i v této hře pro korzáry platit některé zásady.

 1. Prvním porušením zásady je, že každá korzárská loď smí projet středovým ostrovem (ostrovem rozumíme 6 nevyplněných bodů na kresbě uprostřed herního plánu).
  Pozor, pokud se na tento ostrov korzárská loď uchýlí, musí majitel této lodi následující tahy provádět pouze touto lodí a při tom se smí na nevyplněných bodech zdržet pouze maximálně čtyři tahy. Pátým tahem opět musí stanout na černém bodě. Při větším počtu tahů po nevyplněných bodech než je stanoveno, je loď vyřazeno ze hry.
 2. Druhou výhodou korzárů, kteří nedodržují zásady je, že smějí útočit na lodě řádných flotil (to jsou flotily, které mají vlastní trojstěžníky) i odzadu a i člunem takto vyřadit ze hry jakoukoliv silnější loď (obdoba napadeni z boku).
 3. Při čelním setkání zůstává původní pravidlo a silnější loď vyřazuje loď slabší.
 4. Pozor! Stane-li se ztrátou trojstěžníku zbytek flotily flotilou korzárskou, přestávají pro tuto flotilu u zbylých dvojstěžníků platit výhody prodloužených tahů. Všechny korzárské lodě se pohybují kupředu pouze o jeden bod.

Je možné, že v průběhu hry ztratí více soupeřů svůj vlajkový trojstěžník, a tudíž se stanou korzáry. V tomto případě lodě všech soupeřících korzárů prchají středem ostrova a vzájemně se rovněž mohou napadat nejen z boku, ale i odzadu. Při čelném střetu zvítězí však i zde silnější loď.

Přestože v úvodu jsou všechny flotily nepřátelské, je možné se v průběhu hry jakkoliv dohodnout o vzájemném neútočení či o jiných formách spolupráce, ve snaze zabránit soupeři v obsazení protilehlého rohového bodu a tím i k dosažení jeho vítězství.

Vážený zákazníku, přejeme Vám hodně zábavy s naší hrou – výrobce.

Návod na složení krabice a hracích prvků