Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Expres

Expres

Pravidla pro hru Expres

1. Úvod

Společenská hra Expres dává hráčům možnost stát se projektanty a budovateli velkých transkontinentálních železnic. Hra má dvě části. V první, stavební části, hráči podle vlastní úvahy budují svoji železniční sít. Protože trasy tratí se zakreslují do herního plánu. Druhá, provozní část hry, ukáže, který hráč měl při projektování železniční sítě nejšťastnější ruku. Tato část rozhodne o vítězství. Hry o nejúspěšnějšího železničního podnikatele se může účastnit 2-8 hráčů.

Herní plán představuje stylizovanou mapu Spojených států amerických. Černou plochou je vyznačeno území sousedních států. Hra probíhá pouze na šestiúhelníkových polích označených středovými body. Řeky jsou znázorněny silnými černými čarami, horské masivy představují šedá pole. Na herním plánu je čísly označeno 36 vybraných měst, která jsou klíčovými železničními uzly na tomto území.

2. Stavební část hry

Volba výchozího města

Volba města, ze kterého hráč začíná stavět svoji železnici, je tajná. Každý hráč skrytě na papír poznamená číslo města, ze kterého se rozhodl zahájit stavbu. Potom si hráči ukáží vybraná města a tato města na herním plánu označí svojí barevnou značkou. I více hráčů může zahájit stavbu z jednoho města. Pro začátek hry má každý z hráčů na svém kontě 6 bodů. Hráči si buď zapisují změny svého konta sami, nebo zvolí ze svého středu bankéře, který vede všechny záznamy. Záznamy jsou veřejné, všichni hráči mají během hry právo kontroly.

Stavba tratí

Hráči nejprve losem nebo dohodou určí, v jakém pořadí budou hrát. Podle pořadí postupně házejí kostkou. Počet hozených bodů určuje hráči přes kolik polí smí v daném kole postavit svoji trať podle uvedených stavebních nákladů. Jedno hrací pole je vzdálenost od středového bodu jednoho šestiúhelníku ke středovému bodu šestiúhelníku sousedního. Trasu přes jedno pole hráč postaví tak, že zakreslí čáru od tečky k tečce. Stavba mostu přes řeku a překonávání výškového rozdílu (z roviny do hor a naopak) vyžadují větší stavební náklady než stavba v rovině. Náklady na stavbu se řídí následujícími zásadami:

Budování trati - obrázek 1-5

  • Stavba v rovině / 1 pole – 1 bod kostky (obr. č. 1)
  • Přechod přes řeku / 1 pole – 3 body kostky (obr. č. 2)
  • Překonání výškového rozdílu / 1 pole – 3 body kostky (obr. č. 3)
  • Překonání výškového rozdílu s přechodem přes řeku / 1 pole – 5 bodů kostky (obr. č. 4)
  • Stavba v horách / 1 pole – 5 bodů kostky (obr. č. 5)

Hráč může svoji trať libovolně větvit, může svůj hod kostkou rozdělit (investovat) do různých částí své stavby, ale vždy musí tyto úseky být napojeny jedním koncem na již vybudovanou trať. Trať musí na sebe bez přerušování navazovat. Pokud se hráč v průběhu stavby rozhodne napojit se na trať soupeře, překřížit ji nebo stavět souběžnou trať, (po stejných polích, ve kterých má již soupeř trať postavenou), musí soupeři zaplatit, (převést na něho ze svého konta určitý počet bodů), podle následujících pokynů:

  • napojení - 1 bod z konta
  • křížení - 1 bod z konta
  • souběžná trať - 4 body z konta (za každé společné pole)

Pokud hráč staví trať souběžnou s tratěmi několika hráčů, platí poplatky všem majitelům těchto tratí. Poplatky za napojení a křížení se neplatí ve městech. Hráč, který první dovede trať do města bez železnice, získává 6 bodů.

Konec stavební části

Stavební část končí, jsou-li všechna města spojena železniční sítí, tj. každým městem prochází nebo zde končí alespoň jedna trať. Jestliže zbývá napojit na železniční síť poslední město, může však kdokoliv z hráčů vyhlásit konec stavby. V tomto případě se odehrají ještě tři kola, počínaje hráčem, který konec stavby vyhlásil. Tato tři kola se dohrávají, i když v jejich průběhu dojde k napojení posledního města.

3. Provozní část hry

V této části hry jde o to, přepravit co nejrychleji svoji naloženou vlakovou soupravu (hrací figurku) mezi určenými městy. Kdo z hráčů má nejúčelněji vybudovanou síť, dosáhne nejvyššího zisku a stane se vítězem. Provozní část hry se skládá z určitého počtu závodů. Na tomto počtu se hráči předem dohodnou.

Losování měst

Hráč, který ukončil nebo vyhlásil konec stavební části, vylosuje výchozí a cílové město prvního závodu. Losování se provádí hodem kostky. První hod představuje desítku, druhý jednotku. (Např.: prvním hodem padne na kostce 4, druhým 6, tzn. že výchozím městem prvního závodu je město označené číslem 46). Stejným způsobem je vylosováno město, které je cílem prvního závodu. Pro další závody se losuje již jen cílové město. Výchozím městem je cílové město z předchozího závodu.

Zisk ze závodu

K pravidlům hry je připojena tabulka nejkratších možných vzdáleností (nejmenšího počtu polí) mezi jednotlivými městy. Pokud je vzdálenost mezi vylosovanými městy menší než 10 polí, závod se nekoná a losuje se nové cílové město. Za každý vyhraný závod si vítěz připisuje na své konto tolik bodů, kolik činí dvojnásobek nejkratší vzdálenosti mezi danými městy dle údajů v tabulce. Hráč, který dorazil do cíle jako druhý, si připisuje počet bodů, který se rovná nejkratší možné vzdálenosti. Hráči na dalších místech nezískávají žádné body. (Př.: Vzdálenost mezi městy 46 a 13 je podle tabulky 25 polí. Vítěz tohoto závodu si na své konto připíše 50 bodů, druhý v pořadí obdrží 25 bodů, ostatní nepřipisují nic).

Volba trati

Hráč, který se rozhodl vyhlášeného závodu zúčastnit, ohlásí předem trať, po které z výchozího do cílového města pojede. K přesunu může využít i tratě svých soupeřů, (mezi vylosovanými městy nemá vlastní trať, nebo je jeho trať výrazně delší než soupeřova a tím skýtá menší šanci na vítězství). V tomto případě musí zaplatit za použití cizí tratě nájem. Před zahájením závodu hráč převede ze svého konta na konta majitelů použitých tratí tolik bodů, kolik polí jejich tratí pro svoji jízdu použije. Ohlášenou trasu nelze během závodu měnit. Je-li trasa závodu pro některého hráče nevýhodná, může účast v závodě odříci. Pokud by došlo k situaci, kdy je závodu ochoten se účastnit pouze jeden hráč, získává automaticky počet bodů stanovený pro vítěze. Zisk za druhé místo propadá.

Průběh závodu

Hráči, kteří se rozhodli pro účast v závodě, postaví své figurky na pole výchozího města. Hráči pak postupně hází kostkou (zahajuje hráč, který losoval) a přemísťují svoji figurku o tolik polí, kolik bodů jim padlo. Pokud hráči jedou po stejné trase, mohou se vzájemně předjíždět. Nemohou však ukončit tah na stejném poli, tzn., že hráč, kterému vyšel tah na pole obsazené soupeřem, se zařadí za jeho figurku. Při dojezdu do cílového města se musí dokončit kolo. (Př.: Hráč hodil 4. Tři body mu stačily k tomu, aby jako první dorazil do cíle. Po něm hází další hráč v pořadí. Ten hodil 3 a k dojezdu mu stačil jeden bod. Vítězem se v tomto případě stal druhý hráč. První i druhý hráč dosáhli cíle ve stejném kole, ale druhému po dojezdu přebývaly dva body, zatímco prvnímu pouze jeden. V případě rovnosti přebývajících bodů házejí hráči znovu.)

Rozšiřování železniční sítě

Po ukončení každého závodu mají hráči možnost rozšiřovat svoji železniční síť. Mohou, prostavět libovolný počet bodů podle pravidel stavební části hry. Body však nezískávají hodem kostky, nýbrž odpisem ze svého konta. (Př.: Hráč, který má na kontë 150 bodů rozšířil svoji železnici. Do stavby investoval 18 bodů. Tyto body odepisuje ze svého konta a zbývá mu 132 bodů.) Rozšiřování sítě zahajuje vždy vítěz předchozího závodu, po něm následují postupně ostatní. Hráč, který dokončil rozšiřování své sítě, již nemá možnost v tomto mezikole do stavby zasahovat.

4. Konec hry

Posledním dohodnutým závodem hra končí. Každý hráč předloží stav svého konta. Hráč, který dosáhl nejvyššího počtu bodů, se stává vítězem a až do další partie se může pyšnit titulem nejúspěšnějšího železničního podnikatele.