Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Fantom staré Prahy - původní vydání

Fantom staré Prahy - původní vydání

Pravidla pro hru Fantom staré Prahy

Počítací tabulka - Fantom staré PrahyUlicemi staré Prahy uniká tajemný „Fantom", pronásledován pěticí pražských detektivů. Občas se znenadání objeví, hned tu a hned zase tam, avšak dříve, než se k němu pronásledovatelé přiblíží, zmizí. Zdá se, že si z detektivů tropí žerty. Však mu také při jeho cestách slouží všechny dopravní prostředky, které po staré Praze jezdily. Občas se i nepolapitelný „Fantom" ocitne v úzkých, obklíčen ze všech stran policií, ale v okamžiku, kdy se kruh pronásledovatelů uzavírá a kdy se zdá, že z na­stražené léčky není úniku, proklouzne „Fantom" detektivům přímo pod rukama nebo se nechá převést přes Vltavu a zmizí na jejím druhém břehu.

Jak tato honička skončí, zda bude nebo nebude „Fantom" dopaden, to záleží na Vás a na Vašich hráčských schopnostech. Přejeme Vám příjemný zážitek ze hry.

Cíl hry:

Podaří-li se některému z detektivů dorazit na místo (značku), kde se Fantom ukrývá, musí se Fantom vzdát (objevit) a hra skončí jeho zatčením. Podaří-li se Fantomovi unikat zatčení až do závěru hry, stává se vítězem. Hra se několikrát opakuje, tak, aby se všichni hráči vystřídali v roli Fantoma. Vítězem turnaje se stá­vá ten z hráčů, kterému se podaří nejvíce oddálit dopadení (tj. dosáhne nejvyššího počtu tahů), případné ten, který nebyl dopaden vůbec.

Příprava:

Nejprve se hráči dohodnou, kdo bude jako první hrát roli Fantoma. Ten obdrží příslušnou figurku (bílá se vzorem) a obálku s mřížkou, do které zasune papír. Fantom potřebuje ke hře tužku pro zápisy do tabulky.

Dále Fantom dostane:

 • 4 žetony pro jízdu drožkou (žluté s černou kresbou)
 • 3 žetony pro jízdu automobilem (žluté se zelenou kresbou)
 • 3 žetony pro jízdu tramvají (žluté s červenou kresbou)
 • 2 žetony pro útěk po řece (modré s fialovou kresbou)
 • 2 žetony pro dvojí tah (červené s černou kresbou)

Každý z detektivů obdrží rovněž figurku (černé s barevným odlišením) a žeto­ny pro přepravu: drožka – 10, taxi – 9, tramvaj – 5. Detektivové nedostanou modré žetony ani žetony pro dvojí tah. Pokud hraje proti Fantomovi menší počet hráčů než pět, rozdělí si zbývající figurky detektivů dle dohody tak, že někteří hráči hra­jí s několika figurkami, avšak i při této variantě hry je nutno dodržovat stanove­né pořadí pro tahy jednotlivých figurek, které je následující: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená.

Hráč obdrží příslušný počet žetonů ke každé figurce, se kterou hraje. Žetony jsou nepřenosné. Hráč, který hraje se dvěma figurkami, nemůže disponovat např. s 18 žetony taxi tak, aby jeden z jeho detektivů využil více než 9 žetonů na úkor druhého.

Pravidla hry:

Herní plán je protkán barevnými čarami, které představují trasy jednotlivých dopravních prostředků, po nichž se všichni hráči pohybují. Očíslované barevné značky jsou zastávky a přestupní stanice, černá barva představuje drožku, zelená taxi a červená tramvaj. To znamená, že na černé značce si hráči najímají drožku a odjíždějí po zvolené trase na nejbližší černě označenou značku. Tím tah končí. Taxi umožňuje stejný pohyb mezi zelenými značkami, tramvaj mezi červenými.

V dalším tahu se situace opakuje. Výchozí značkou pro tento tah je značka, na níž se hráč zastavil v tahu minulém. Zde se hráč rozhodne buď pokračovat v po­hybu ve vytčeném směru nebo směr pohybu změnit, případně se vrátit zpět. Stojí-li hráč na vícebarevné značce (přestupní stanici), může se rozhodnout změnit do­pravní prostředek, je-li tento na značce barevně zastoupen, a využít jeho možností (za předpokladu, že hráč disponuje příslušným barevným žetonem).

Typy značek, se kterými se na herním plánu setkáte a jejich využití, je násle­dující:

 • černá značka – umožňuje pouze přesun drožkou
 • zelená značka s černým kroužkem — umožňuje přesun drožkou a automobilem
 • červená značka s černým kroužkem — umožňuje přesun drožkou a tramvají
 • červená značka s černým a zeleným kroužkem — umožňuje přesun všemi třemi dopravními prostředky.

Na značce smí stát vždy jen jeden z detektivů, to znamená, že hráč si nesmí zvolit pro svůj tah trasu, je-li zastávka na jejím konci v dané situaci obsazena jiným detektivem.

Odevzdávání žetonů:

Detektivové mají omezený počet žetonů. Při každém tahu odevzdává detektiv žeton odpovídající zvolenému dopravnímu prostředku Fantomovi. Pokud hráč hraje za více detektivů, odevzdá Fantomovi odpovídající žeton za každou figurku, se kte­rou hraje. Detektivové mají své žetony rozloženy na stole, aby Fantom věděl, které druhy dopravy mohou v průběhu hry použít.

Žetony, které Fantom obdrží na začátku hry mu slouží pro rozehrání, v dalším průběhu hry používá žetony získané od detektivů. Výjimku tvoří pouze modré žetony a žetony pro dvojí tah. Žetony použité Fantomem jsou pro další hru vyřazeny. Fantom žeton detektivům ukáže a odkládá do krabice.

Zahájení hry:

Fantom se pohybuje podle stejných zásad jako detektivové, pouze s tím rozdí­lem, že své tahy neprovádí prostřednictvím figurky na herním plánu, ale zapisuje je do tabulky.
Před zahájením hry detektivové rozmístí své figurky na herním plánu. Podle vlastní úvahy (případně na základě domluvy) si hráči vyberou libovolná výchozí postavení (barevné značky s číslem).

Hra začíná vstupem Fantoma na scénu. Fantom si vybere výchozí značku, avšak svoji figurku do herního plánu neumístí, pouze si do prvního okénka tabulky zapí­še jako první tah číslo zvolené značky. Toto číslo zatím ostatním hráčům nesdělí a tabulku před nimi zakryje. Potom provedou svůj první tah detektivové.

Číslo značky, na kterou se Fantom rozhodne při dalším tahu přesunout, zapíše do okénka číslo 2. Jediným vodítkem pro detektivy je při těchto tzv. tajných tazích žeton symbolizující použitý dopravní prostředek, který Fantom detektivům před odložením ukáže.

V každém kole táhne vždy jako první Fantom, teprve po něm táhnou detektivo­vé v pořadí určeném dohodou. Toto pořadí je závazné a nesmí se v průběhu hry měnit.

Objevení Fantoma:

Ve třetím tahu se Fantom poprvé objevuje, tj. číslo dosažené značky zapíše a na odpovídající pole v herním plánu umístí svoji figurku. Ta zde zůstává do příštího tahu, který je již opět tajný.

Zároveň prostřednictvím zápisů v tabulce Fantom dokládá, že jeho předchozí tajné tahy odpovídaly pravidlům.

V průběhu hry se Fantom objeví na herním plánu ještě několikrát, a to v 8., 13., 18., a v závěrečném 24. tahu. Příslušná okénka těchto tahů jsou v tabulce barevně vyznačena. Po provedení těchto tahů Fantom vždy dokládá regulérnost svého před­chozího pohybu.

Zvláštní pohyby Fantoma:

Kromě žetonů, které používají obě strany, objevují se ve hře žetony, kterými dis­ponuje výhradně Fantom. Jsou to modré žetony, které Fantomovi umožňují v kritické situaci únik po Vltavě po modré trase, za předpokladu, že jeho výchozí pozi­ce pro daný tah je na některé z pobřežních značek (lze uskutečnit i pohyb proti proudu řeky). Při úniku po řece se Fantom zastaví na nejbližší další značce modré trasy (bez ohledu na její barevné označení). Modrý žeton Fantom ukazuje detek­tivům a ukládá do krabice. Číslo dosažené pozice zapisuje do tabulky stejně jako u ostatních tahů.

Dva žetony pro dvojnásobný pohyb umožňují Fantomovi v situaci bezpro­středního nebezpečí provést dva tahy naráz a tím uniknout z dosahu pronásledo­vatelů. Pro tento dvojí tah může použít jakékoliv kombinace dopravních prostřed­ků, kterou mu výchozí pozice dovoluje (včetně úniku po řece). Fantom do tabulky zapisuje oba tahy, které provedl. Ukáže a odevzdá žeton pro dvojí tah. Je-li prv­ním tahem tah, při němž se má Fantom objevit, pro tento tah se objeví a opět zmizí v druhé části dvojtahu.

Taktické pohyby:

V úvodu hry by se měli detektivové rozptýlit tak, aby mohli Fantoma obklíčit a zároveň blokovat důležité dopravní křižovatky. Nejdůležitější okamžiky hry jsou pro obě strany tahy, při nichž se Fantom musí objevit. Fantom si musí pro tyto tahy vybírat takové značky, na které žádný z detektivů v následujícím tahu nemůže po­stoupit. Detektivové se naopak snaží uzavřít kolem Fantoma kruh nebo ho zatlačit do míst, kde má omezené možnosti k úniku.

Pro Fantoma je důležité důkladně prostudovat herní plochu. Je na ní řada míst, která se zdají být pro jeho pohyby vhodná, ale ve skutečnosti vhodná nejsou.

Před zahájením hry se mohou hráči dohodnout na této změně pravidel. Pokud se Fantom bude cítit obzvláště bezpečný, může se jedenkrát dobrovolně v průběhu hry objevit. Na oplátku za své mimořádné objevení mu náleží jeden libovolný žeton, který si vybere od každého detektiva. Tím omezí jejich pohyb.

Konec hry:

Hra končí, když detektiv dorazí na místo obsazené Fantomem Dojde-li k tomu, Fantom se musí objevit a hru prohrává.

Pokud není za 24 tahů Fantom dopaden, vyhrává Fantom. Hra končí vítězstvím pro Fantoma i před 24 tahem tehdy, když detektivové nemohou dále cestovat, pro­tože jim zbývají žetony, které vzhledem ke značkám na kterých stojí, nemohou použít.

Detektivové ani Fantom se nemohou zříci tahu, tj. šetřit žetony na závěr hry. Figurky se musí po každém tahu přemístit.

Detektivové si mohou dělat vlastní záznamy tahů a rovněž se spolu domlouvat na koordinovaném postupu.

Obsah hry:

 • 1 krabice (vylomí se z obálky)
 • 1 herní plán
 • 1 tabulka s mřížkou
 • 6 papírových figurek
 • barevné žetony
 • 1 návod

Příjemnou zábavu s naší novou hrou z obálkové řady PAN Vám přeje výrobce
JAVOZ, JABLONEC NAD NISOU

UPOZORNĚNÍ!

Častějším hraním získáte tolik zkušeností, že pří stávajícím způsobu hry bude pro vás, jako pro Fantoma, snadné unikat a opačně, pro vás jako pro detektivy bude obtížné, až nemožné Fantoma chytit. Zvolte proto obtížnější variantu, která spočívá v tom, že před zahájením hry umístí viditelně své figurky do herního plánu nejen detektivové, ale i Fantom. Svou figurku Fantom samozřejmě umisťuje až po rozestavení figurek detektivů. Vlastní hru opět zahajuje Fantom tím, že prvním tahem zapsaným do tabulky mizí, aby se opět objevil již ve 3. tahu, potom v 8. tahu… atd. Dalším zpestřením hry pro zkušené hráče je povinnost Fantoma objevit se ještě jednou mezi předposledním a posledním povinným objevením, např. ve 21. tahu.

Když byla před čtyřmi lety v provozovně JAVOZ Jablonec nad Nisou zavedena výroba společenské hry „Dostihy a sázky", jen málokdo předvídal tak obrovský úspěch u zákazníků.
Tento zájem nás přivedl na myšlenku rozšířit výrobu o další zajímavé společenské hry, vydávané pod značkou PaN, (Papír a nápad).

Prvním výrobkem této rady byla hra „Maršál a špion", která si rychle získala své vyznavače a potvrdila správnost našeho záměru.

Hra „Fantom staré Prahy", která se Vám právě dostala do ruky, Je druhým titulem této řady. Věříme, že Vás zaujme jak výtvarným provedením, tak herním sy­stémem, a přinese všem, kteří nad naší hrou budou trávit svůj volný čas, mnoho zajímavých zážitků.

Další hrou, kterou pro Vás pracovníci JAVOZU připravují, bude „Zlatý poklad". Hra pro 2 až 4 hráče, při které je cílem objevit co nejvíce pokladů, ubránit je před ostatními hráči a dopravit je na loď. Tato hra bude uvedena na trh v roce 1988 a určitě potěší všechny milovníky společenských her.

Postup skládání krabice a figurek:

Sestavení krabice a figurek

Skeny pravidel: