Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Formule 1

Formule 1

Formule 1Rychlé seznámení se hrou

 1. Formule 1 se liší od všech ostatních her tím, že kostek se nepoužívá k posunování aut, ale pouze k určení pokut.
 2. Délka závodu je určována hráči, ale nemá být kratší než tři okruhy, aby umožnila plné uplatnění taktiky.
 3. Jedno okénko závodní dráhy odpovídá 30 km/h na tachometru, což znamená, že hráč, na jehož tachometru je 150 km/h, posune svůj vůz o 5 okének. Řidič může změnit svou rychlost zcela náhle, ale nikdy nemůže přidat víc jak 90 km/h najednou. Zpomalí-li, je pokutován podle „Tabulky snížení rychlosti".
  Na začátku závodu se většinou vyplatí zvýšit rychlost až na 90 km/h hned při prvním tahu a postoupit tak o tři okénka. Potom, při dalším tahu můžeme zrychlit až na 180 km/h a postoupit o 6 okének. Je třeba dobře volit rychlost kvůli příští zatáčce a riziku, které tam na sebe bereme.
 4. Rychlost vyznačená na červeném pruhu na každé zatáčce je „bezpečná rychlost" a auto, které projíždí zatáčkou touto rychlostí, neriskuje žádnou pokutu.
  Nicméně je možno projet zatáčkou rychlostí vyšší o 30 a dokonce i o 60 km/h než je bezpečná rychlost. Jestliže se hráč rozhodne takto jednot, musí hodit oběma kostkami, aby určil, jakou pokutu má eventuálně platit.
  Tato pokuta je určena „pokutovou tabulkou", která je ve středu závodní dráhy. Je větší pravděpodobnost, že řidič bude pokutován, přejíždí-Ii červený pruh rychlostí o 60 km/h vyšší než je bezpečná rychlost, než když překročil tuto bezpečnou rychlost pouze o 30 km/h.
  Jestliže jeho rychlost překročila bezpečnou rychlost o 90 km/h, vyletí automaticky z dráhy.

Rekvizity hry

Tabule hry, na které je závodní dráha, 6 závodních automobilů, 6 armaturních desek, 2 kostky, 1 balíček taktických karet, 1 balíček karet depa.

Pravidla hry

START

Pořadí pohybu: 1. auto odjíždí: žluté — 2. auto: oranžové — 3. auto: zelené — 4. auto: červené — 5. auto: černé — 6. auto: modré. Umístěte vozy do okénka příslušné barvy na startovní dráze.

Karty depa jsou promíchány a položeny textem dolů na místě k tomu určeném na tabuli. Taktické karty jsou promíchány a rozdány: každému hráči 5 karet.

O rozdělení vozů je rozhodnuto kostkami: hráč, který hodí největší počet, vezme si číslo 1, potom následuje hráč po jeho levici, který si bere číslo 2 a tak dále. Každý hráč si pak vezme armaturní desku v barvě svého vozu.

Měřič počtu okruhů nastavte na počet okruhů, které chcete projet, a všechny ostatní měřiče nastavte na nulu.

Kostek se nepoužívá k posunu a nechají se stranou do té doby, než bude zapotřebí určit pokuty.

POSUNY

Jedno okénko závodní dráhy odpovídá 30 km/h. Každým tahem může být rychlost zvýšena o 30, 60 nebo 90 km/h, ale nikdy ne o víc jak 90 km/h.

Jestliže je na vašem tachometru 30 km/h, posuňte svoje vozidlo o jedno okénko na závodní dráze.

Jestliže je na vašem tachometru 60 km/h, posuňte svoje vozidlo o 2 okénka.

Jestliže je na vašem tachometru 90 km/h, posuňte svoje vozidlo o 3 okénka.

Jestliže je na vašem tachometru 120 km/h, posuňte svoje vozidlo o 4 okénka atd.

V jednom okénku může být jen jedno vozidlo. Vozidla se nemohou přeskakovat.

SMĚR POSUNU

Posunovat se je možno jen ve směru dopředu, buď přímo před sebe nebo po diagonále, ale nikdy ne do strany.

Směr posunu

RIZIKA ZATÁČEK (červené pruhy)

Zatáčkami je možno projet ve vší bezpečnosti a bez pokut, pakliže se nepřekročí rychlost vyznačená na červených pruzích, ale je samozřejmé, že není možné vyhrát závod, budeme-li hrát tímto způsobem. Pro řidiče může být výhodné projíždět zatáčky se zvýšenou rychlostí a riskovat pokutu. Když se vozidlo posunulo počtem okének určených tachometrem a překročilo nebo dosáhlo červeného pruhu v rychlosti, která je větší než bezpečná rychlost, je třeba hodit kostky.

Podle obdrženého počtu je možné, že bude třeba platit pokutu buď kvůli opotřebování pneumatik, nebo opotřebování brzd, či proto, že vozidlo vyjede z dráhy.

Pokuty jsou vyznačeny na tabulce pokut, vytištěné uprostřed zavodni dráhy. Čím větší rychlostí je zatáčka projeta než je rychlost vyznačená na červených pruzích, o to větší je riziko přísných pokut a vozidlo, které vjede do zatáčky rychlosti o 90 km/h nebo více vyšší než je bezpečná rychlost, vyjede automaticky z dráhy.

Přejede-li vozidlo dva červené pruhy vyšší rychlostí než je bezpečná rychlost a to během jednoho posunu, je třeba hodit kostkami a podřídit se eventuálním pokutám za každý pruh zvlášť.

OPUŠTĚNI DRÁHY

Vozidlo vyjede z dráhy v následujících případech:

 1. Přejede-li červený pruh rychlosti, která přesahuje o 90 km/h nebo více bezpečnou rychlost.
 2. Přejede-li červený pruh rychlostí vyšší o 30 nebo 60 km/h než je bezpečná rychlost, souhrnný počet hodu kostek je 3 nebo 11.
 3. Přejede-li červený pruh rychlostí o 60 km/h vyšší než je bezpečná rychlost, s opotřebováním pneumatik na 5 a je-li souhrnný počet hodů kostek 7 nebo 9.
 4. Přejede-li vozidlo červený pruh rychlostí o 60 km/h vyšší než je bezpečná rychlost s opotřebováním pneumatik na 4 nebo více a souhrnný počet hodu kostek je 6 nebo 10.
 5. Přejede-li vozidlo červený pruh jakkoli vyšší rychlostí než je rychlost bezpečná a je-li opotřebování pneumatik na maximum 8.

Vyjede-li vozidlo z dráhy, tachometr je vrácen na nulu, ale počítače pneumatik a brzd zůstávají nezměněny. Vozidlo je umístěno na okénku výjezdu z dráhy.

Skutečnost, že vozidlo vyjelo z dráhy, není nijak na újmu a při dalším kole hry vozidlo může jet opět normálně dál startovní rychlostí 90 km/h.

ZPOMALENÍ

Vzhledem k profilu závodní dráhy je radno v některých bodech zpomalit. Tím se hráč naučí měnit rychlosti a je-li to zapotřebí brzdit. Prudké brždění má za následek opotřebování brzd a pneumatik.

Zpomalení Body, od kterých je třeba posunovat počítač opotřebování brzd Body, od kterých je třeba posunovat počítač opotřebování pneumatik
30 km/h
60 km/h 1
90 km/h 2 1
120 km/h 3 2
150 km/h 4 3

Jak výše uvedeno, zpomalení o 30 km/h se nijak neprojeví na opotřebování brzd ani pneumatik, rozumné brždění se projeví prostým opotřebováním brzd, ale prudké brždění se projeví jak opotřebováním, brzd tak pneumatik. Toto opotřebováni musí být zachyceno na počítačích sloužících tomuto účelu.

Jak hra pokračuje, opotřebováni pneumatik může být přílišné a může dosáhnout maxima 8 bodů: v tom případě musí být rychlost snížena na 60 km/h. Dosáhne-li na počítači „opotřebování brzd" maxima 5 bodů, při jednom tahu můžete zpomalit o 30 km/h a jestliže tabulka pokut vyžaduje další namáhání brzd, musíte vyletět z dráhy.

POČÍTAČ OKRUHŮ

Počítač okruhů na armaturní desce slouží k zaznamenání počtu okruhů, které ještě zbývají. Když na konci každého okruhu je překročena cílová čára, počet okruhů je snížen o jeden.

BLOKOVÁNÍ

Je výhodné bránit ostatním závodníkům tím, že se jim blokuje dráha, neboť to jim zamezí v předjetí. Toto se může většinou uskutečnit tam, kde se závodní dráha zužuje černými zónami zatáček nebo jezerem. Blokované vozidlo může postoupit o tolik okének, o kolik je možno až k okénku položenému hned za vozidlem blokujícím, nebo musí zůstat jeden tah na místě.

Jestliže vozidlo, které vás blokuje, jede nižší rychlostí než vy, musíte snížit rychlost vyznačenou na vašem tachometru až na rychlost vozidla, které vás blokuje, i když nemůžete postoupit o příslušný počet políček, případně musíte zůstat jeden tah na místě. Všechny pokuty za opotřebování brzd nebo pneumatik musí být ihned zaznamenány na k tomu určených počítačích (viz tabulku zpomalení).

Blokování

Jestliže blokující vozidlo jede vyšší rychlosti než vy, můžete, chcete-li, zvýšit vaši rychlost az na rychlost blokujícího vozidla, ale tak, aby zvýšení nepřesáhlo 90 km/h a to i v případě, nemůžete-li se posunout o odpovídající počet okének.

Jestliže je vozidlo blokováno ve svém depu nebo ve výjezdu z dráhy, může být tachometr uveden na 90 km/h, i když není možno vozidlo posunout a při příštím kole hry může být vozidlo posunuto libovolnou rychlostí až do maxima 180 km/h.

Na obrázku bílý vůz jede rychlostí 90 km/h před černým vozem a tak mu brání v posunu dopředu a nutí ho snížit rychlost na 90 km/h.

DEPO A KARTY DEPA

Na konci každého okruhu se závodník může zastavit ve svém depu. Zastavení v depu umožní závodníkovi vyměnit pneumatiky, seřídit brzdy a provést všechny nutné opravy, takže může pokračovat v závodě s vozem ve výborném stavu.

Když se přibližuje k depu, závodník musí upravit svou rychlost takovým způsobem, aby, když posune vůz o odpovídající počet okének, dorazil přesně do svého depa. Je třeba poznamenat, že může dojet do svého depa jakoukoliv rychlostí, pokud se zastaví přesně na svém okénku. Jakmile jednou dorazil do svého depa, počítač je vrácen okamžitě na nulu, bez odpovídajícího opotřebování brzd nebo pneumatik, stejně jako je tomu při výjezdu z dráhy.

Jestliže hráč uváží špatně svou rychlost a přejede okénko svého depa, musí pokračovat v novém okruhu, protože žádný pohyb dozadu nebo do strany není dovolen.

Jakmile je vůz jednou v depu, všechny ciferníky, s výjimkou počítače okruhů, jsou vráceny na nulu.

Jakmile dojede do depa, hráč musí táhnout kartu depa a řídit se pokyny dříve než opět posune vůz.

Jakmile byly instrukce vykonány, karty musí být vráceny do spodu hromádky.

Depa nejsou součástí normální závodní dráhy a hráč může vjet pouze do svého vlastního depa.

TAKTICKÉ KARTY

Na začátku hry se promíchají taktické karty a každému hráči se přidělí pět karet.

Těchto karet může být využito s výhodou pro vůz kdykoliv si to závodník přeje, jen tehdy ne, vyjel-li z dráhy. Závodník může použít nejvýhodnější ze svých karet. Použité karty jsou položeny, textem dolů, na hromádku „použité taktické karty" a nemohou být znovu použity.

Taktické karty je nutno táhnout okamžitě po posunuti vozu a před hozením kostek, pokud jsme projeli zatáčkou.

Táhnutí taktické karty neznamená tah a nemůže být uskutečněno než v připojení k normálnímu tahu.

Na jeden tah lze táhnout jen jednu taktickou kartu.

KONEC PARTIE

Vůz, který dosáhne nebo překročí cílovou čáru a uskutečnil předtím předpokládaný počet okruhů, skončil závod.

Neznamená to však ještě, že vůz vyhrál, neboť všechny vozy mají právo na stejný počet tahů (aby nedošlo k tomu, že jeden z nich by těžil z nespravedlivé výhody) a tak hra pokračuje, dokud poslední hráč, který má hrát, netáhl.

Vyhrává vůz, který se dostane nejdál za cílovou čáru.

POZNÁMKA

Hru je možno učinit ještě zajímavější tím, že hrajeme šampionát závodníků ve více závodech o 5 okruzích. Při každém závodu dostane vítěz 10 bodů, 8 bodů dostane druhý, 6 bodů třetí, 4 body čtvrtý, 2 body pátý a 1 bod šestý. Šampiónem se stává ten, který získal největší počet bodů ze všech závodů.