Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Karibik

Karibik

KaribikVzhůru do nebezpečných vod

2 – 4 hráči od 8 let, délka hry cca 30 min.

Pravidla hry Karibik

Popis a cíl hry

Hra Vás přenese do oblasti Karibských ostrovů – Karibiku – do období 18. století. 6 pirátských lodí čeká na moři na svou příležitost, připraveno přepadnout a vyloupit některý z bohatých přístavů v oblasti nebo ukořistit náklad z jiných lodí. Moře je rozděleno na různé oblasti - políčka. Každý hráč vlastní 3 bezpečné přístavy, které jsou barevně vyznačeny na herní desce.

Pirátské lodě nepatří žádnému hráči. To znamená, že kdykoli hráči potřebují, aby pirátská loď jednala podle jejich plánů, musí danou pirátskou loď podplatit. A co tak může být pro karibské piráty největším lákadlem? No přeci pravý karibský rum, barely plné rumu! Cílem každého hráče je nalákat piráty na převezení beden s pokladem do jednoho z přístavů, které má hráč pod kontrolou, místo aby se drahocenné poklady dostali do přístavu soupeřů.

V každém kole hráč, který nabídl posádce dané pirátské lodi nejvíce barelů rumu, může s touto lodí doplout až o tolik políček, kolik barelů nabídl. Aktivní loď může uloupit bednu s pokladem z nějakého přístavu nebo z jiné lodi, předat poklad jiné lodi, vyměnit si bedny s pokladem s jinou lodí a/nebo doručit poklad do bezpečného přístavu. Cílem je získat a na konci hry vlastnit co nejvíce peněz - dublonů.

Obsah hry

 • hrací plán
 • 35 mincí – dublonů
 • 4 x 7 rumových karet určených k podplácení
 • 16 beden s pokladem
 • 4 stojany na rumové karty (před začátkem první hry je opatrně složte)
 • 6 pirátských lodí(před začátkem první hry je opatrně složte)

Popis hracího plánu

Příprava

Každý hráč si vybere barvu a v té si vezme 7 rumových karet a stojan na karty, který umístní tak, aby viděl jednotlivé názvy pirátských lodí.

Promíchejte 16 beden s pokladem otočených hodnotou dolů. Náhodně vyberte 6 beden a hodnotou nahoru je umístněte na přístavy, které jsou na vylosovaných bednách uvedeny.
Zbývajících 10 beden uložte v hromádkách po 2, otočených hodnotou dolů, na označená místa v pravém horním rohu herní desky.

Položte mince vedle herní desky. Mince mají tuto hodnotu:

 • zlatá = 10.000 dublonů
 • stříbrná = 5.000 dublonů
 • měděná = 1.000 dublonů

Umístněte 6 pirátských lodí náhodně na oblasti, na kterých je vyznačen symbol lodi (tyto symboly nemají ve hře žádný jiný význam). Takto označené oblasti jsou startovacími oblastmi pro pirátské lodě.

Pirátské lodě nepatří žádnému z hráčů. To znamená, že kdykoli hráči chtějí, aby nějaká pirátská loď jednala podle jejich potřeb a strategie, musí danou pirátskou loď podplatit rumem.

Za každé obsazení přístavu s pokladem a za každou bednu s pokladem, kterou pirátská loď vyloží v bezpečné zóně některého z hráčů, získávají hráči dublony.

Na konci hry vyhrává ten z hráčů, kterému se podařilo nashromáždit nejvíce dublonů!

Rozehraná hra - lodě na herním plánuPrůběh hry

Podplácení pirátských lodí:
Na začátku každého kola si každý z hráčů přiřadí 6 ze svých sedmi rumových karet jednotlivým pirátským lodím. Jednotlivé kartičky hráči vloží do stojánků kartiček se jmény pirátských lodí (karty zatím ostatním hráčům neukazujte). Zbývající sedmou kartičku každý hráč položí číslem dolů vedle stojánku. Tato sedmá karta bude použita jako rozhodovací v případě shodného výsledku. V okamžiku, kdy všichni hráči ukončili své rozdělení podplácecích rumových karet, začíná další fáze kola a již není možné pořadí karet v tomto kole měnit.

Tahy pirátskými loděmi podle abecedního pořadí:
Každé kolo je rozděleno na 6 částí – každá část je vyhrazena jedné lodi. První část každého kola začíná s lodí Arriba. Nejprve všichni hráči odhalí navzájem hodnotu rumové karty, kterou zvolili pro tuto loď, a to tak, že kartičku položí viditelně číslem nahoru před stojánek. Ten z hráčů, který pirátům na lodi Arriba nabídl nejvíce barelů rumu tak s lodí nyní může popojet o tolik mořských polí, kolik barelů ukazuje jeho kartička.

Poznámka: každý hráč má k dispozici 7 kartiček v hodnotě -1 až 5. Kartička -1 je tzv. zlodějská karta. Každá zahraná zlodějská karta v dané části daného kola snižuje možnost pohybu lodi o jedno políčko. Hráč při pohybu s lodí nemusí využít celý počet políček, jaký mu umožňuje počet vsazených barelů. Každé mořské políčko může být obsazeno pouze jednou lodí. Hráči musí s loděmi táhnout okolo polí, která jsou již obsazena nějakou lodí. Lodě mohou při pohybu proplouvat všemi bezpečnými přístavy (bez ohledu na to, jaký hráč je má právě pod kontrolou) a mohou v nich také zastavit.

Poté co byl ukončen tah s lodí Arriba, ukáží hráči kolik rumu nabídnou námořníkům na lodi Bravo a opět s touto lodí bude moci provést tah ten z hráčů, který vsadil nejvíc barelů rumu. Poté se hráči utkají o právo jet s lodí Caribic, pak s lodí Diabolo, následovat bude boj o loď Evita, a nakonec o loď Fuego.

Shoda v nabídce rumu: dojde-li ke shodně u nejvyšší nabídky, musí se hráči rozhodnout, zdali pro danou loď použijí rozhodovací kartu či nikoli. Hráči, kteří jsou ve shodě si zakryjí rozhodovací kartu položenou vedle stojánku a pokud se rozhodnou tuto kartu použít, tak ji otočí číslem nahoru, pokud se rozhodnou ji nepoužít, nechají ji otočenou číslem dolů. Poté co hráči, co se budou účastnit dodatečného losování, ohlásí, že jsou připraveni, odkryjí všichni ve stejném okamžiku rozhodovací karty. Opět platí, že hráč, který nabídne více barelů s rumem získává náklonnost pirátů a může loď použít. Hráč však může s lodí táhnout pouze o tolik políček, kolik barelů nabídl v prvním losování, tedy před dodatečným rozhodovacím kolem. Barely vsazené v rozhodovacím kole již pohyb lodi ovlivnit nemohou s výjimkou zlodějské karty. Pokud některý z hráčů, účastnících se rozhodovacího kola, použil zlodějskou kartu, ovlivní tato karta počet políček, která loď může ujet a tento počet je snížen o odpovídající množství použitých zlodějských karet.

LoďPokud je výsledkem rozhodovacího kola další shoda, žádný z hráčů nezíská výhodu tahu s lodí a ta pro toto kolo zůstane bez pohybu na stejném místě.

Rozhodovací kartu můžou hráči v rámci jednoho kola použít jen jednou. Pokud se hráč rozhodne použít rozhodovací kartu, zůstává tato po zbytek kola otočena a není ji již možné použít pro případné další rozhodovací kolo, které by v rámci daného kola mohlo nastat. Naopak, rozhodne-li se hráč, že rozhodovací kartu v daném doplňkovém losování ušetří a neotočí ji, může kartu využít v jiném doplňkovém losování (pokud nastane) u jiné lodi.

Získávání beden s pokladem:
Hráč, který nabídl největší množství barelů rumu a získal tak možnost jet s danou lodí, se stává aktivním hráčem. Aktivní hráč může přepadnout některý z bohatých přístavů v oblasti a uloupit bednu s pokladem, ukořistit poklad z jiných lodí, předat poklad jiné lodi, vyměnit si bedny s pokladem s jinou lodí, nebo doručit poklad do bezpečného řístavu (nejlépe svého).
Každá loď může mít na palubě v daném okamžiku pouze jednu bednu s pokladem, která na lodi musí být umístněna tak, aby byla hodnota pokladu vidět, tj. bedna musí být otočena číslem nahoru.

Aktivní hráč může v rámci svého tahu realizovat několik různých akcí. Tyto akce může provést kdykoli během pohybu s lodí, tedy i před nebo po ukončení pohybu s lodí, a v jakémkoli pořadí.

Popis jednotlivých akcí:
Uloupení bedny z přístavu: dostane-li se aktivní loď při svém pohybu na políčko s přístavem, ve kterém se nachází bednas pokladem, může loď tuto bednu uloupit. Aktivní hráč naloží bednu s pokladem, otočenou číslem nahoru, na loď a za tuto akci získává 2000 dublonů.
Ukořistění bedny z jiné lodi: dostane-li se aktivní loď při svém pohybu na políčko sousedící s políčkem, na kterém se nachází loď s pokladem, může aktivní loď poklad ukořistit. Aktivní hráč přeloží bednu s pokladem, otočenou číslem nahoru, na aktivní loď.
Výměna beden mezi loděmi: dostane-li se aktivní loď vezoucí bednu s pokladem při svém pohybu na políčko sousedící s políčkem, na kterém se nachází jiná loď s pokladem, může aktivní hráč přeložit bedny s pokladem mezi oběma loděmi.
Předání pokladu jiné lodi: dostane-li se aktivní loď vezoucí bednu s pokladem při svém pohybu na políčko sousedící s políčkem, na kterém se nachází jiná loď, která je prázdná, může aktivní hráč přeložit bednu s pokladem, otočenou číslem nahoru, na tuto neaktivní loď.
Doručení pokladu do bezpečného přístavu:
Aktivní hráč může vyložit poklad v bezpečném přístavu v těchto případech:

 • aktivní loď při svém pohybu projede bezpečným přístavem a poklad tam vyloží
 • aktivní loď ukončí svůj pohyb v bezpečném přístavu a poklad tam vyloží (Poznámka: ukončí-li aktivní loď svůj pohyb v bezpečném přístavu, musí poklad, který veze vyložit)
 • aktivní loď při svém pohybu předá poklad jiné lodi, která kotví v bezpečném přístavu, která tak musí poklad v přístavu vyložil

V každém případě majitel bezpečného přístavu, kde došlo k vyložení nákladu (ve většině případů to bude právě aktivní hráč, ale může to být i kterýkoli jiný hráč) získá za vyložení bedny s pokladem počet dublonů, který je vyznačen na vyložené bedně, tj. 4000 – 8000. Aktivní hráč poté bednu umístní zpět na přístav, ze kterého byla bedna uloupena (tj. na přístav vyznačený na bedně), avšak bednu otočí číslem dolů, čím se označí, že poklad již v tomto přístavu byl uloupen a po zbytek hry již není k dispozici.

Důležité: hráči se nikdy nesmí zbavit bedny s pokladem tím, že ji hodí přes palubu do moře! Dublony získané jednotlivými hráči musí být viditelně umístněny tak, aby každý měl přehled o momentálním skóre každého hráče.

Konec hry a určení vítěze

Hra končí, když alespoň jeden z hráčů dosáhne stanoveného počtu dublonů. Stanovený počet se liší podle počtu hrajících hráčů.

Potřebný počet dublonů pro ukončení hry:

 • 62000 hrají-li 2 hráči
 • 41000 hrají-li 3 hráči
 • 31000 hrají-li 4 hráči

Kolo, ve kterém některý z hráčů získá potřebný počet k vítězství se ještě celé dohraje a teprve po jeho ukončení se stanoví vítěz, kterým se stávám hráč s nejvyšším počtem získaných dublonů.

Jednotlivá kola:
Poté, co se všemi 6 loděmi bylo posunuto, včetně těch, které zůstaly na svém místě díky absolutní shodě, dané kolo končí. Po každém kole hráči přidají ze zásoby beden s pokladem 2 bedny (bedny se berou popořadě z leva doprava) a umístní je na odpovídající přístavy. Po 6 kolech budou tedy všechny bedny rozmístěny na hracím plánu.

Po ukončení každého kola si hráči posbírají své rumové karty a připraví je na další kolo.

Lodě zůstávají na stejném místě, kde v předchozím kole zastavily.

Zveřejněno s laskavým souhlasem CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.