Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Submarine - potopený poklad

Submarine - potopený poklad

SubmarineDesková hra pro 2 – 5 hráčů od 10 let, délka hry asi 45 minut.

Pravidla hry

Myšlenka hry

Senzační objevy na dně moře přitahují průzkumné lodě z mnoha různých výzkumných společností na nově objevené lokality.

Každý hráč řídí pohyb několika ponorek ze své mateřské průzkumné lodi a snaží se ze všech sil mít jako první posbíraných 12 vzácných artefaktů. Pohyby ponorek musí být dobře promyšleny a chytře naplánovány, protože ostatní hráči se všemožně snaží přerušit radiokomunikaci ostatních ponorek se svými mateřskými loděmi a tak zpomalit jejich průzkumné práce. Proto je nesmírně důležité předvídat pohyb jednotlivých ponorek a pečlivě naplánovat a uvážlivě využívat vlastní zdroje.

Herní materiál

 • herní plán
 • 60 žetonů pokladů - 12 různých typů s 5 různými pozadími a barevnými okraji
 • 5 žolíkových žetonů (mušle) 1 od každého pozadí a barvy
 • 60 průzkumných karet (hra celkem obsahuje 75 karet – 15 náhradních) 12 od každého pozadí a barvy
 • 5 přepravních karet v barvách hráčů
 • 5 průzkumných lodí v barvách hráčů
 • 25 ponorek. 5 od každé z barev hráčů

Příprava hry

Položte hrací desku doprostřed stolu. 60 pokladů je náhodně rozmístěno na hrací desce: po 1 v políčkách hned pod vodní hladinou (druhá řada), po 2 v políčkách o úroveň níže, pod touto úrovní po 3 pokladech a v nejhlubší řadě se umístí do každého políčka 4 poklady. Všechny poklady leží volně vedle sebe obrázkem nahoru. Každý hráč si vybere jednu barvu a v této barvě dostane průzkumnou loď, ponorky a přepravní kartu. Průzkumné lodě se umístí nalevo vedle hrací desky, přepravní karty si každý hráč dá před sebe tak, aby je ostatní hráči mohli vidět.

Podle počtu hráčů obdrží každý hráč:

2 hráči 3 hráči 4 hráči 5 hráčů
15 průzkumných karet
5 ponorek
1 žolíkový žeton (mušle)
1 přepravní kartu
15 průzkumných karet
5 ponorek
1 žolíkový žeton (mušle)
1 přepravní kartu
13 průzkumných karet
4 ponorky
1 žolíkový žeton (mušle)
1 přepravní kartu
12 průzkumných karet
3 ponorky
1 žolíkový žeton (mušle)
1 přepravní kartu

Zbývající průzkumné karty, ponorky a žolíkové žetony mohou zůstat v krabici. Mimochodem, je zcela jedno, jestli nepotřebné průzkumné karty vyberete sami a nebo zdali odstraníte stejný počet karet od každého pozadí.

Průběh hry

Požadovaný počet karet, v závislosti na počtu hráčů, je zamíchán a rozdán hráčům tak, aby měli všichni stejně. Každý hráč si obdržené karty položí na hromádku před sebe, obrázkem dolů. Ze svého balíčku karet si následně vezme do ruky 3 karty. Každý hráč obdrží jeden žolíkový žeton (mušli), který si položí obrázkem nahoru vedle přepravní karty.

Cíl hry

Hráči se snaží vyzvednout z moře 12 různých pokladů. Hráč, kterému se jako prvnímu podaří naplnit svou přepravní kartu nebo, v případě, že hra skončí dříve, na ní má nejvíce nasbíraných pokladů, vyhrává hru. Barva jednotlivých pokladů není důležitá.

Použití ponorek

Hra se hraje po směru hodinových ručiček a začíná hráč, který jako poslední cestoval lodí. V každém kole, když je hráč na řadě, může umístnit jednu ze svých ponorek do políčka oblasti hned pod hladinou moře, tj. do políčka 2 řady. V jednom políčku může být jakékoli množství lodí všech barev.

Průběh herního kola

Hra se hraje po směru hodinových ručiček. Každé kolo se skládá ze dvou kroků:

 1. Pohybu průzkumné lodi
 2. Akce ponorky (ponorek)

1. Pohyb průzkumné lodi

Průzkumné lodě se pohybují pouze po vodní hladině, tedy pouze v políčkách 1. řady. Začínají nalevo před prvním políčkem a pohybují se pouze směrem zleva doprava. Průzkumná loď se musí v každém tahu posunout minimálně o jedno políčka doprava, dokud se nedostane až za pravý okraj hrací desky. Loď se může zastavit pouze ve sloupci, v němž je v některém z podvodních políček umístěna minimálně jedna ponorka stejné barvy. Průzkumná loď nemusí zastavit v políčku prvního sloupce, ve kterém má hráč umístěnu ponorku, ale může se zastavit v jiném sloupci a nebo se rovnou posunout za pravý okraj hrací desky. Pokud se loď ocitne za pravým okrajem hrací desky, musí tam čekat až dokud také lodě ostatních hráčů neskončí za pravým okrajem hrací desky. V kole, kdy se loď dostala za pravý okraj desky a také v ostatních kolech, kdy čeká, než tam dorazí ostatní průzkumné lodě, nesmí hráč provádět žádnou akci s ponorkami. Místo toho si však může vyměnit kartu (viz. Průzkumná přestávka). V okamžiku, kdy poslední z hráčů umístní svou loď za pravý okraj desky, jsou po ukončení jeho kola všechny lodě přemístěny před levý okraj desky a další hráč na řadě tak může začít novou cestu lodí.

2. Akce ponorek

Pouze ponorky, které se nachází ve stejném sloupci jako průzkumná loď stejné barvy, mohou být zapojeny do akce. Ponorky v takovém sloupci mohou:

 • Udělat pohyb
 • Být použity k vyzvednutí pokladu

Všechny ponorky v jednom sloupci (tedy i v různých políčkách sloupce) mohou být použity pouze pro stejný typ akce.

Rozhodne-li se hráč pro akci s ponorkami, musí provést alespoň jednu akci. Pokud nemůže vyzvednout žádný poklad, musí pohnout alespoň jednou svou ponorkou.

Pohyb ponorky

Pokud se hráč rozhodne pro pohyb jednou nebo více svými ponorkami, může pohnout pouze ponorkami pod vlastní průzkumnou lodí.

Pohyb může být do jakéhokoli políčka ve stejné řadě, v řadě o úroveň níže nebo výše.

Příklad 1

Příklad 1: Bílá ponorka ve 2. řadě pod svou průzkumnou lodí se může pohnout do jakéhokoli políčka v té stejné řadě a nebo se může ponořit o řadu níže a tam se následně posunout do libovolného políčka. Bílá ponorka ve 4. řadě pod svou průzkumnou lodí se také může pohnout do libovolného políčka ve stejné řadě nebo se může vynořit o jednu řadu výše a tam se posunout na libovolné pole, popřípadě se ponořit o řadu níže a posunout se na libovolné pole. Tři zbývající bílé ponorky se pohnout nemohou, protože nejsou pod vlastní průzkumnou lodí.

Vyzvednutí pokladu

Pokud se hráč rozhodne použít svou ponorku k vyzvednutí pokladu, může vyzvednout jakékoli množství pokladů (žetonů) z políček ve sloupci pod vlastní průzkumnou lodí za předpokladu, že má v daném políčku svou ponorku a má v ruce k dispozici potřebné karty. Pro vyzvednutí pokladu hráč potřebuje:

 • na každý poklad, který chce hráč vyzvednout potřebuje mít v ruce kartu se stejným pozadím, tedy barevným okrajem, jako má žeton pokladu. Použitá průzkumná karta se odloží na společný odhazovací balíček. Odhozené karty již ve hře nebudou použity.
 • volné karty z balíčku před hráčem na vyplacení cizích ponorek, které se nachází ve stejném sloupci, jako hráčova ponorka, a to těch, co jsou ve stejném políčku, nebo v políčcích ve vyšších řadách (viz. příklad 2). Cizí ponorky ve stejném políčku, nebo v políčcích vyšších řad, tj. směrem k hladině, totiž ruší komunikaci mezi hráčovou ponorkou a průzkumnou lodí. Za každou cizí ponorku a každý poklad, který chce hráč vyzvednout, tak musí zaplatit jednu kartu. Hráč co je na tahu vezme tyto karty z balíčku, který má před sebou na stole a které jsou otočeny obrázkem dolů a uloží je na balíček hráče nebo hráčů, jejichž ponorky vyplácí (viz. příklad 2) (pokud mají tito hráči v ruce menší počet karet než 3, mohou si okamžitě z těchto karet dobrat karty do ruky). Pokud hráč na tahu nemá dostatečný počet karet v balíčku, může použít také karty z ruky dle svého výběru. Pokud ani s kartami z ruky nemá dostatečný počet karet na vyplacení, nemůže poklad vyzvednout. (Výjimkou je použití žolíkového žetonu, viz. níže).

Po vyzvednutí pokladu si hráč žeton uloží na příslušné místo na své přepravní kartě. Pokud již je dané místo na přepravní kartě obsazeno, tj. hráč již daný typ pokladu vyzvedl dříve v průběhu hry, položí nově získaný žeton pokladu vedle své přepravní karty. Tento žeton se tak stává žolíkovým žetonem a může být později použit stejným způsobem jako původní žolík.

Konec akce ponorek

Na konci tahu si hráč opět doplní počet karet v ruce na 3 (tedy pokud má dostatek karet ve svém balíčku).

3. Použití žolíkových žetonů

Žolíkové žetony (ty rozdané na začátku a také duplikáty vyzvednutých pokladů) mohou být použity jako náhrada za kartu potřebnou k vyzvednutí pokladu. Použitý žolíkový žeton nemusí mít stejné pozadí a barevný okraj jako žeton vyzvedávaného pokladu. Jakýkoli žeton pokladu může být získán pomocí žolíku za předpokladu, že průzkumná loď hráče je ve stejném sloupci a jedna z jeho ponorek je ve stejném políčku jako žeton pokladu. Použije-li hráč žeton žolíku, nemusí platit nic ostatním hráčům za jejich ponorky ve stejném nebo vyšších políčkách. Žolíkový žeton se umístí na hrací desku na místo vyzvednutého pokladu a může být, počínaje dalším hráčem, opětovně získán jako jakýkoli jiný poklad pomocí vhodných karet.

Žolíkové žetony nemohou nahradit poklady na přepravních kartách.

Příklad 2

Příklad 2: Hráč hrající s fialovými ponorkami vezme oba žetony pokladů ve 4. řadě. Za tyto žetony musí odevzdat 2 průzkumné karty se stejným barevným okrajem na odhazovací balíček obrázkem nahoru (ven ze hry). Navíc však musí odevzdat hráči s bílou ponorkou 2 karty ze svého balíčku volných karet (za každý poklad 1 kartu), protože bílá ponorka je umístěna mezi fialovou ponorkou a fialovou průzkumnou lodí. Hráč hrající s hnědými ponorkami získá od hráče hrající s fialovou 4 karty, protože hnědý má vhodně umístěny 2 ponorky, avšak nedostane žádnou kartu za třetí ponorku, která je o jednu řadu níže. Druhá fialová ponorka by také mohla vyzvednou nějaký poklad, pokud by byl v jejím políčku k dispozici a pokud by měl hráč v ruce k dispozici odpovídající kartu.

4. Průzkumná přestávka

Nachází-li se hráčova průzkumná loď napravo mimo hrací desku, nemůže hráč provádět žádné akce se svými ponorkami. Místo toho však může, kdykoli bude na řadě, vzít jednu ze svých karet v ruce a umístit ji naspod balíčku volných karet, který má před sebou a do ruky si vzít novou svrchní kartu z balíčku.

Konec hry a vítězství

Hra končí v těchto případech:

 • Když jeden z hráčů správně zaplnil všechny obrázky na své přepravní kartě, tj. pro každý obrázek na této kartě zajistil odpovídající žeton s pokladem. Tento hráč vyhrává hru. nebo
 • Když hráč odebere z některého ze sloupců poslední žeton s pokladem a sloupec zůstane prázdný. Žolíkové žetony „mušle“ se v tomto případě nepočítají, tj. obsahuje-li sloupec pouze žolíkový žeton „mušli“ a žádný jiný, je považován za prázdný.
 • Když žádný z hráčů již nemá žádné zbylé karty a všechny karty jsou na odhazovacím balíčku.

V posledních dvou případech vyhrává hráč, který má ve své přepravní kartě nasbíráno více žetonů s poklady.

Dojde-li ke shodě, pak rozhoduje větší množství žolíkových žetonů, které mají hráči k dispozici. Pokud shodný stav trvá i nadále, rozhoduje celkový počet karet, který hráčům zbyl.

Zveřejněno s laskavým souhlasem CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.